to buy software

   
 


 

 

Home

Board-Forum-Diary

Administrator

ASP

Business Manage

Computer Basic

Computer Hardware

Computer Software

=> intro software

=> Lang Software

=> to buy software

=> Dev Software By object

=> DOS text mode

=> How to Scan Harddisk

=> How to Defrag Harddisk

=> How to Cleanup Harddisk

=> Add Font

=> Windows XP

=> Setup XP

=> XP lang thai

=> Menu ENG for Office XP

=> Dial-Up Networking

=> Modify Modem

=> Share Files

=> Internet Connection sharing 1

=> Internet Connection Sharing 2

=> delete url at IE

=> Hiren 14.1

Computer Tip

Computer Virus

Contact

Database

Firefox

Gallery

Game

HI5 ME!

Link

Project Demo

System Analysis

Website

Food & Drink

SkyDrive

MS-word

MS-excel

Mobile

Drug

Clock

Car & Motorcycle

Download

 


     
 

การเลือกซื้อซอฟแวร์

ซอฟแวร์ (software) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทั่วๆไป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือสิ่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั่นเอง

ระบบควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ (Operating System)

คือชุดโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงาน และ สามารถทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ต้องการได้ ระบบควบคุมการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ หรือ Operating System นี้มักจะได้มา พร้อมกับคอมพิวเตอร์ Operating System ระบบหนึ่ง ๆ มักจะมี การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ๆ แล้วผลิตออกสู่ตลาดเป็นร่นใหม่เรียกว่า Version เช่น Windows3.11หรือ Windows95,Window98 เป็นต้น คูรจะต้องเรียนรู้ว่าระบบควบคุมการทำงานโดยใชระบบควบคุมการทำงาน บางรุ่นได้สิ่งสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสมองของคอมพิวเตอร์นั้นได้แก่ Microprocessor แต่สมองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถคิดหา เหตุผลได้อย่างสมองของมนุษย์ มันมีหน้าที่คำนวณได้ดีมาก สิ่งที่ทำให้คุณกับ คอมพิวเตอร์สื่อสารกันได้นั้น เรียกว่า Interface ดังนั้น อินเตอร์เฟสก็ได้แก่ วิธีการหรือสิ่งที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างคุณกับคอมพิวเตอร์

ซอฟแวร์ปฏิบัติการ (Application Software)

โปรแกรม Operating Software นั้น เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงาน ของระบบคอมพิวเตอร์เปรียบเหมือนกับผู้บริหาร ส่วนโปรแกรมประเภทที่ใช้ ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ เรียกว่าโปรแกรมปฏิบัติการ (Application Software) แอปปลิเคชั่นซอฟแวร์ หรือ

โปรแกรมปฏิบัติการ ที่สำคัญมี 5 ประเภทคือ
Word Processor , Spreadsheet , Data Manager , Graphics, และ Communications

เวอร์ดโพรเซสเซอร์ (Word Precessor)

โปรแกรมเวอร์ดโพรเซสเซอร์ (Word Processor) ใช้ทำงานด้านการพิมพ์ แทนพิมพ์ดีดแต่สามารถทำงานได้มากกว่า ดีกว่า และรวดเร็วกว่าการพิมพ์ดีด เป็นอันมาก ความสามารถจของ Word Processor นั้น สามารถทำได้แม้กระทั่ง การจัดรูปแบบของหน้าหนังสือ เช่น การแบ่งหน้าหนังสือออกเป็นคอลัมน์ การใส่หัวกระดาษ (header) การใส่ท้ายหน้ากระดาษ (footer) การทำเชิงอรรถ หมายเหตุ ดรรชนี อธบายคำยาก ฯลฯ นอกจากนี้ ยังสามารถเปลื่ยนแปลงรูปร่าง ลักษณะและแบบของตัวอย่างอักษรที่ใช้พิมพ์ได้อีกด้วย เช่น เปลี่ยนจากตัวเล็ก ให้เป็นตัวใหญ่ เปลี่ยนตัวปกติธรรมดาให้เป็นตัวหนา ตัวบาง ตัวเอน ขีดเส้นใต้ เป็นต้น

โปรแกรมบัญชี (Spreadsheet)

ซอฟแวร์ปฏิบัติการอีกประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ทั้งทางธุรกิจและส่วนต้วอย่าง กว้างขวางคือ โปรแกรมบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronnic Spreadsheet) มักเรียกสั้น ๆ ว่า สเปรดชีท (Spreadsheet) คือ โปรแกรม สำหรับใช้ทำบัญชี บนกระดาษโดยแบ่งหน้ากระดาษาออกเป็นแถว (row) คอลัมน์ (colunm) และทำบัญชี ได้ทุกชนิด เช่น บัญชีการเงิน

การจัดฐานข้อมูล (Data Manager)

การจัดข้อมูล Data Managers คือโปรแกรมที่ใช้จัดการเกี่ยวกับข้อมูล ได้แก่ การจัดระเบียบในการเก็บข้อมูล การเรียกข้อมูลออกมาใช้ และแสดง (Display) ข้อมูลเหล่านี้เป็นต้น

โปรแกรมที่ใช่จัดการ เกี่ยวกับข้อมูล (Data Manager) มี 2 ประเภทคือ
1. File Management System เป้นโปรแกรมที่ใช้จัดการเก็บข้อมูลเฉพาะ แฟ้มข้อหนึ่ง ๆ เช่น แฟ้มรายชื่อและที่อยู่ของบุคคล แฟ้มค่าใช้จ่ายของครอบครัว แฟ้มรายการสิ่งของ เป็นต้น
2. Database Management System เป้นโปรแกรมที่จัดการเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งภายในฐานข้อมูลนั้นมีข้อมูลซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โปรแกรมชนิดนี้ จึงเหมาะที่จะจัดรายการแฟ้มข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และแฟ้มข้อมูลทึ่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแฟ้มข้อมูลอื่น ๆ

กราฟฟิก (Graphics)

โปรแกรมกราฟฟิกในปัจจุบันสามารถใช้ได้กับไมโครคอมพิวเตอร์ หรือ PC เกือบทุกยี่ห้อ การใช้โปรแกรมกราฟฟิก คุณจำเป็นต้องมีจอภาพชนิด VGA ขึ้นไป จอภาพของคุณต้องมี resolution สูง นอกจากนี้คุณอาจต้องการอุปกรณ์ ประกอบอื่น ๆ เช่น Mouse, Light Pen, Tablet และ Joystick เป็นต้น

การสื่อสาร (Communications)

โปรแกรมคอมมิวนิเคชั่น หรือโปรแกรมการสื่อสาร คือ โปรแกรม ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน โปรแกรมการสื่อสารสามารถ :
(1) ติดต่อสิ่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน
(2) ควบคุมการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน
(3) ส่งข้อมูลที่ต้องการส่งจากแป้นพิมพ์ (keyboard)หรือ

แผ่นดิสก์ ผ่านช่องรับสัญญาณการสือสารโดยผ่าน port สู่โมเด็ม (modem) และรับข้อมูลที่ถูกส่งผ่านมาตามช่อง สัญญาณเข้าสู่ port และปรากฏบนจอภาพ หรือส่งไปเก็บไว้ ในแผ่นดิสก์ เป็นต้น

การซื้อซอฟแวร์

คุณต้องทราบแล้วว่า ถ้าโปรแกรมใดสามารถใช้ได้กับ IBM หรือ IBM Compatible ก็ไม่สามารถใช้กับ Apple Macintosh หรือถ้าใช้กับ Apple macintosh ได้ก็ไม่สามารถ ใช้กับ IBM compatible ได้ แต่ก็ยกเว้นโปรแกรมที่ได้พัฒนาใช้ได้กับทั้ง IBM compatible และ Apple Macintos ข้อสังเกตเมื่อคุณติดต่อร้านขายคอมพิวเตอร์
1. ผู้จำหน่าย มีความเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความรู้หรือ พวกเขาสามารถตอบคำถาม ได้ทุกคำถามหรือไม่
2. การสาธิต เขาสาธิต หรือแสดงวิธีการต่าง ๆ ที่คุณอยากรู้อยากเข้าใจให้คุณได้ดูหรือไม่
3. ความรู้ความเข้าใจ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เขากำลังอธิบายอยฤจริงหรือไม่
4. การแข่งขัน ผู้จำหน่ายแต่ละแห่ง กำหนดราคาสินค้าอย่างไร ในสินค้าที่มีคุณภาพและลักษณะ ใกล้เคียง
5. การสนับสนุนและการช่วยเหลือหลังการขาย เปรียบเทียบบริการหลังการขายอย่างละเอียด ไม่ว่าร้านนั้นเป็นประเภทบริการเต็มรูปแบบ บริการอย่างจำกัด
6. การฝึกอบรม ผู้ขายแต่ละแห่ง แห่งใดบ้าง ที่มีการฝึกอบรมก่อนใช้หรือในระหว่างการใช้ การฝึกอบรมมีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างไร
7. การบริการ การบริการที่ทางร้านให้ผู้ซื้อนั้น มีอะไรบ้าง ให้บริการอย่างไร
8. ข้อตกลงในการบริการ ข้อตกลงหรือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อนั้น มีรายละเอียด อย่างไร มีวิธีการอย่างไร

ข้อปฏิบัติหลังจากการซื้อแล้ว
1. ตรวจสอบราคาและค่าบริการต่าง ๆ โดยดูในรายการของ ใบส่งของ และใบเสร็จรับเงิน อย่างถูกต้อง ทางร้านควรแยกรายละเอียดลงใน ใบส่งของ หรือใบเสร็จรับเงิน
2. รู้ได้อย่างแน่นอนว่า เมื่อซื้อแล้ว บริการที่ได้รับหลังจากการซื้อได้แก่อะไรบ้าง เช่น บริการหลังการขายชนิดเต็มรูปแบบ หรือชนิดจำกัด
3. ในระยะประกัน(Warranty Period) นั้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ผู้ซื้อได้รู้อย่างแน่นอนว่าต้อง แจ้งปัญหาไปที่แผนกใด หรือผู้ใด และจะสามารถได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับบบริการอย่าง รวดเร็วเพียงใด

 
 

Total, there have been 165796 visitors (393009 hits) on this page!

 

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free